28 фев 2015 ... РЕДАКЦІЙНАКОЛЕГІЯ: С.М. Рик – к.ф.н.,доцент;. Я.О. Потапенко – д.і.н., професор;. Т.М. Боголіб – д.е.н., професор;. Г.Л. Токмань – д.п.н.

  conferences.neasmo.org.ua

... ТОЖИК МИЛЛАТИ сифатида ва улар асос солиб, Тожикистон ёки Тожик хонлиги, ... Давронга ўхшаш фикр билдирадиган кимсаларни топиш осон иш эмас… ..... Энди ўзбек миллатини ташкил қилувчи 92 туркий уруғларнинг мен  ...

  uz.fundamental-economic.uz

кази фаолиятини ташкил этиш чора-тадбир- лари тугрисида» ПК-1729-сон карори хамда. Алишер Навоий номидаги Узбекистон Мил лий кутубхонаси ...

  www.natlib.uz

бўлган устунли пештоқ ташкил қилинган. Устунлар шаклан кўпроқ ..... деҳқончиликнинг ривож топиши, кўчманчилар ва ярим ... ярмида Хива хонлиги чегаралари яна ҳам кенгайди. ... Бу даврда Хива хони Муҳаммад Раҳимхон.

  taqi.uz

Хива хонлиги (шайбонийлар, эронийлар, қозоқлар ва қўнғирот улуси) XIX асрда Ўрта ... Хива хонлигининг ташкил топиши ва сиёсий тарихи. 1510 йилда ...

  davra.uz

Уларни аввало топиш, кейин тарбиялаш керак. Ўзбекларда бир .... Жавобни топиш учун бир неча босқични ..... ташкил қилинса, актёрлар қишки кийимлар кийишса бас. .... ХVIII-XIX асрларда Хонликлар саройида мехмонларни кутиб олиш .... XI асрда камалда колган Хива хони ракибларига нома юборади.

  zakovat.mtrk.uz

Шундай қилиб, 1511 йилда мустақил Хива хонлиги ташкил топди, Элбарсхон унинг биринчи хони бўлди. Хивада шайбонийлар сулоласи хукмронлиги ...

  e-tarix.uz

ХVII асрда яратилган ва Хива хонлиги вужудга келган даврдан то XVII асрнинг 2-ярмигача бўлган ... Хива хонлигининг ташкил топиши ва сиёсий тарихи.

  xorazmiy.uz

Хива́ (узб. Xiva, перс. خیوه — Xiveh) — город в Хорезмской области Узбекистана. Окружённый мощными стенами исторический внутренний город Хивы ...

  ru.wikipedia.org

Бу давлат тарихга ЎЗБЕК ХОНЛИГИ номи билан кириб, бу давлатга унинг ... 1924 йилнинг 27 октябрида Ўзбекистон ССР ташкил топиши муносабати ...

  uz.fundamental-economic.uz

Хива (Хоразм) хонлиги тарихи. Тарихдан маълумки, мусулмон оламига “хон” деган атамани мўғуллар олиб келган.

  siyosat.wordpress.com

Хон-лик ташкил топиши арафасида Хива шахри йи-рик маъмурий, хунармандлик ва савдо марка-зига айланган эди, шу боис у Хива хонлиги пойтахти булиб колди.

  kitob.uz

4.Хива хонлиги. Хоразмда 1511 йилда Эронлик "қизилбошларга” қарши фитна уюштирилди.

  uzigabek.ucoz.ru

6. Хива хонлиги қандай муҳитда, қачон ташкил топди? 7. Абдуллахон II даврида Бухоро хонлигининг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий

  el.tfi.uz

Хива хонлигининг ташкил топиши, ижтимоий-иқтисодий ҳаѐти. Қўнғиротлар сулоласи даврида Хива хонлиги.

  tfi.jethost.uz

Хива хонлиги тарихига оид манбалар ичида маҳаллий муаллифлар томонидан ёзилган асарлар муҳим ўрин тутади.

  uz.denemetr.com

Хива хонлигининг ташкил топиши. Режа: 1. Хива хонлиги тарихига оид манбалар.

  taqvim.uz

Шундай қилиб, 1511 йилда мустақил Хива хонлиги ташкил топди, Элбарсхон унинг биринчи хони бўлди. Хивада шайбонийлар сулоласи хукмронлиги 1770 йилгача давом этди. Хива хонлиги пойтахти Урганч эди.

  www.e-tarix.uz

Хива хонлигининг ташкил топиши ва сиёсий тарихи.

  shosh.uz

Хива хонлигининг ташкил топиши. Танлаш Юклаб олиш.

  audio.ziyonet.uz